Výroční zpráva za rok 2016/2017

14.9.2017 17:01 / Bohumil Zmrzlík

Dne 14. září 2017 projednala školská rada naší školy Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mendelova, Karviná za školní rok 2016/2017 a schválila ji. Co v jejích 73 stranách můžete najít?

Jsou v ní kapitoly  se základní charakteristikou tohoto roku, o personálních i materiálních podmínkách, za nichž probíhá vzdělávání v naší škole, o práci v jednotlivých oblastech výchovně  vzdělávacího procesu ve škole i o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků přijímacího řízení našich žáků na střední školy. Najdete tu i zprávy o činnosti našich školek a základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2016. Součástí zprávy jsou i informace o výsledcích externích kontrol, které ve škole proběhly.

 

ZŠ Mendelova si na konci školního roku 2016/2017 připomínala 50 let své existence (byla otevřena k 1. 9. 1967), což se samozřejmě odrazilo v mnoha aktivitách. Oslavy vyvrcholily v červnu, kdy jsme v rychlém sledu uspořádali tzv. Mendelpárty s úvodním setkáním bývalých a současných zaměstnanců školy, po němž následoval bohatý program nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost. Necelý týden poté proběhla velmi úspěšná slavnostní školní akademie v Městském domě kultury, kde vystoupilo ve dvou představeních více než 350 dětí z našich mateřských škol a žáků naší školy.

Přes velké úsilí a časovou náročnost, které s sebou příprava těchto velkých akcí, jichž se zúčastnily stovky účastníků, nesla, se nám i letos podařilo organizovat naše tradiční akce. Zorganizovali jsme tradiční týdenní výjezdy pro žáky 4. ročníku a všech ročníků druhého stupně, ale také školu v přírodě. V rámci činnosti našeho vzdělávacího centra jsme zorganizovali přímo v naší škole dvě akce Inspirace výukou (k výuce matematiky a tělocviku) a velký Festival pedagogické inspirace Didactica Magna zaměřený již tradičně na rozvoj čtenářství.

Pedagogové školy byli velmi aktivní i v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, v němž byla naše škola vedle ZŠ v Praze Kunraticích jednou ze dvou prvních pilotních škol. Ačkoliv jsme již druhým rokem mimo ostrou fázi tohoto projektu, pokračujeme dále v rozvoji aktivit, které jsme v uplynulých letech nastartovali. Cenné je pro nás, že můžeme stále úzce spolupracovat s kolegy z rodiny těchto škol – letos jsme například připravili dvě úspěšná sdílení: jednak k rozvoji tělesné výchovy, jednak k péči o individuálně integrované žáky prostřednictvím činnosti asistentů. To, aby byla udržena kvalita, které díky projektu škola dosáhla, je i nadále zajištěno možností čerpat nemalou finanční podporu.

Od ledna jsme začali ve škole realizovat aktivity našeho nového projektu Od dvou do patnácti (let), který jsme podali v rámci tzv. šablon pro ZŠ a MŠ hrazeného z evropských finančních prostředků V 2. pololetí jsme se zapojili i do projektu Čtenářských škol metodicky organizovaného čtenářským týmem projektu Pomáháme školám k úspěchu.

I základní škola i mateřské školy žily tedy bohatým životem. V ZŠ Mendelova pokračoval v tomto školním roce přechod k inovovanému školnímu vzdělávacímu programu platnému od 1. 9. 2014, podle něhož jsme vyučovali v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku. V obou mateřských školách pracovali v souladu s jejich vzdělávacími programy (v MŠ Slovenská s názvem Modrý slon, v MŠ Žižkova Má-li něco býti v mysli, musí nám to projít smysly).

Veškerá činnost školy, o níž pojednává tato zpráva v dalších kapitolách, směřovala k postupnému naplňování vize kvalitní, zdravé a přitažlivé učící se školy, kterou se chceme postupně stát.

Celou výroční zprávu si můžete přečíst v příloze.

Soubory ke stažení