Provoz školy od 12.4. 2021

8.4.2021 12:18 / Leona Mechúrová

Od pondělí 12. dubna bude výuka realizována rotačně na 1.stupni, 2.stupeň se i nadále bude vzdělávat distančně.

V týdnu od 12. – 16.dubna budou prezenčně ve škole žáci 1.A, 2.A. 3.A, 4.A, 5.A (a pak další lichý týden) ; v týdnu od 19. – 23.4. pak žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (a pak v další sudý týden)

 

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna bude výuka realizována rotačně na 1.stupni, 2.stupeň se i nadále bude vzdělávat distančně.

V týdnu od 12. – 16.dubna budou prezenčně ve škole žáci 1.A, 2.A. 3.A, 4.A, 5.A (a pak další lichý týden) ; v týdnu od 19. – 23.4. pak žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (a pak v další sudý týden)

 

TESTOVÁNÍ

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna povinným neinvazivním testováním pomocí antigenních testů, formou samoodběru (Singclean), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu (2 krát týdně).

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Ve škole budou k dispozici prostory pro testování dětí s doprovodem zákonného zástupce. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

Videa a informace o testování zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. informace o probíraném učivu formou týdenních plánů na webu třídy.

 

OCHRANA ÚST A NOSU

Zaměstnanci a návštěvy ve škole (v nezbytně nutných případech)  - respirátory, standard MO Mzd
Děti a žáci  - zdravotnická obličejová maska (standard MO Mzd, ne plátěná rouška)

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina zajistí provoz pro prezenčně vzdělávané žáky s podmínkou homogenity skupin.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Školní jídelna zajišťuje stravování všem žákům vzdělávajícím se prezenčně, stravování žáků je potřeba přihlásit u vedoucí školní jídelny emailem nebo telefonicky nejpozději do 12.4. do 7h ráno.

Žáci vzdělávající se distančně mohou odebírat obědy do jídlonosičů od 13. 30h do 14.00h

 

PÉČE O DĚTI DO 10 LET RODIČŮ PROFESÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A VYBRANÝCH PROFESÍ V TÝDNU JEJICH DISTANČNÍ VÝUKY

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Prosíme rodiče, kteří v době distanční výuky svého dítěte potřebují zajistit péči o děti, aby kontaktovali své třídní učitele. Rodiče za těchto okolností hradí stravu ve školní jídelně a musejí stravování dítěte přihlásit u vedoucí šk. jídelny.

 

OŠETŘOVNÉ

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne