Kompetence členek ŠPP

6.10.2023 09:52 / Leona Mechúrová

Jak konkrétně vám nebo vašemu dítěti moho být nápomocny členky školního poradenského pracoviště? Nahlédněte do jejich kompetencí. 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Náplně práce členů školního poradenského pracoviště

 

Školní metodička prevence

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a  zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli a sociální pedagožkou).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Dokumentace:

 • Zpracovává Strategický plán primární prevence, Minimální preventivní program, Krizový plán
 • Aktualizuje a vyhodnocuje Minimální preventivní program
 • Záznamy z jednání s žáky, zákonnými zástupci nebo organizacemi ve věci primární prevence nebo intervence
 • Zpracovává vyhodnocení činnosti metodika prevence do výroční zprávy do 30.6.

 

Školní speciální pedagožka

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá za:

 • Řídí, koordinuje a kontroluje činnost asistentek pedagogů ve škole na 1.stupni řízení.
 • Provádí komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, nápravné, reedukační a kompenzační činnosti s žáky se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
 • Zabezpečuje metodicky a koordinuje činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
 • Samostatně aplikuje logopedické, etopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a dalších diagnostické postupy a metodiky stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zajišťuje evidenci žáků se zdravotním postižením (Bakalář), průběžně výkaznictví (UIV) pro čerpání finančních prostředků, navrhuje skupiny žáků pro realizaci hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence ve škole v souvislosti s finančními prostředky alokovanými na PO.

 

Depistážní činnosti

 • Vyhledávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťovat jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostikuje speciálních vzdělávací potřeby žáka (shromažďuje údaje o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analyzuje získané údaje a vyhodnocuje je.
 • Stanovuje individuální plán podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 • Realizuje intervenční činnosti, tj.
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

 

Metodické a koordinační činnosti

 • Připravovat a průběžně upravovat podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinuje speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participuje na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodicky zajišťuje činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, navrhuje metody a formy práce se žáky a jejich zavádění do výuky, zajišťuje podpůrné metodické činnosti pro pedagogy k zajištění efektivního zapojení zdravotně znevýhodněného žáka do výuky, instruuje
 • Vede dokumentaci zdravotně znevýhodněných žáků a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 

Sociální pedagožka

 1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
  2. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání dětí a žáků ohrožených sociálním vyloučením a jejich rodin a poskytování sociálního poradenství a pomoci.
  3. Sociální práce zaměřená na děti, žáky a rodiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
  4. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce ve škole vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování sociálně znevýhodněných dětí a žáků a eliminace jejich školní neúspěšnosti ve vzdělávání.


Podpůrná opatření ve vztahu k žákovi:

 • Práce s klimatem tříd, práce se třídou, práce se sociálně znevýhodněnými žáky (nácvik sociálních dovedností, preventivní programy ve spolupráci se školní psycholožkou a metodičkou prevence)
 • Doučování žáků (podpora při zajišťování přípravy na vyučování)
 • Konzultace se žáky, rozhovory se žáky o jeho rodinné situaci, potřebách, vztazích mezi spolužáky, se zákonnými zástupci, učiteli (ve spolupráci se školní psycholožkou a třídními učiteli)

 

Podpůrná činnost ve vztahu k zákonným zástupcům

 • Konzultace v oblasti výchovného přístupu zákonných zástupců k dítěti, domácí přípravy, osobních a vztahových problémů v rodině.
 • Rozhovory o problematice vlivu rodinných poměrů na školní úspěšnost žáka.
 • Rozhovory k prevenci a následcích negativních projevů chování.
 • Rozhovory o základních poradenských službách v sociálně – vzdělávací oblasti: poradenství v možnostech zprostředkování finančních prostředků na zajištění úhrady nákladů při účasti žáka na školních akcích (školy v přírodě, lyžařské kurzy, výjezdy, výlety), poradenství při zajištění nároku dávek sociální pomoci – příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, zajištění okamžité materiální pomoci  - potravinová banka, azylové bydlení, zajištění obědů zdarma (Obědy do škol, Women for Women)
 • Podpora při zajištění následné péče (zprostředkování kontaktu nebo doprovod k odborníkům a institucím (PPP, SPC, klinický psycholog, psychiatr, neziskové organizace, Úřady práce )

 

 

 

 

Podpůrná činnost ve vztahu k třídním učitelům a pedagogům školy

 • Ve spolupráci s učiteli monitoruje a vyhodnocuje faktory a míru sociálního znevýhodnění žáka a navrhuje dle potřeb žáka (ve spolupráci se školní psycholožkou a speciální pedagožkou) individuální plán podpory v rámci předcházení školnímu neúspěchu a příp. nedokončení školní docházky.

 

Terénní práce

 • V rámci terénní práce vykonává tyto úkony:
 • Realizace sociálněprávního poradenství, zprostředkování pomoci odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení na základě vyžádání nebo jako doprovod žáka a jeho zákonného zástupce.
 • Pomoc zákonným zástupcům při jednání s úřady – písemně i prezenčně.
 • Identifikace zákonných zástupců, které neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečnou péči o děti a jejich výchovu a ohrožují tak zdárný vývoj dítěte nebo ho narušují (ve spolupráci s Městskou policií)
 • Podpora při zvyšování úrovně sociální integrace znevýhodněných rodin  - spolupráce s dalšími organizacemi při zvyšování rodičovských kompetencí a podmínek výchovy a péče o žáka.
 • Přenos informací o možnostech žáka z rodinného zázemí, které ovlivňují jeho školní úspěšnost

 

Intervenční a ochranná činnost ve vztahu k žákovi

 • Realizuje bez zbytečného odkladu hlášení na OSPOD, jedná – li se o situace vymezení v §6 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí

 

Dokumentace

 • Záznamy z analýzy Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním (jednotliví žáci ve třídách, jejich koeficient znevýhodnění a návrh podpory, případně individuální plán pro začleňování, sociální integraci a zajištění školní úspěšnosti  - index znevýhodnění 3 a 4)
 • Záznam Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním za školu
 • Zápisy z preventivních a intervenčních programů
 • Kopie zpráv pro OSPOD, PČR
 • Záznamy z terénní činnosti, s konzultací se zákonnými zástupci, z intervencí

 

Vyhodnocování:

 • Aktualizuje a vyhodnocuje žáky se sociálním znevýhodněním za školu a jejich index znevýhodnění k 31.10.
 • Zpracovává plán práce sociálního pedagoga na daný školní rok
 • Vyhodnocuje činnost sociálního pedagoga do výroční zprávy školy k 30.6.

 

 

Výchovná poradkyně

Koordinuje práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy, problematiky drog, psychologických vyšetření žáků, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o děti, svolává výchovnou komisi pro jednání s rodiči.

 

Samostatně zajišťuje:

 • Agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy -   předávání informací žákům a rodičům, shromažďování a rozesílání přihlášek žáků ke studiu, konzultace s žáky a rodiči k volbě povolání.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance.
 • Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující, navrhuje jejich účast na akcích DVPP zaměřených do oblasti výchovného poradenství.
 • Zajišťuje, aby všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci spolupracovali se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních, osvětových a konzultačních akcí
 • Zajišťuje evidenci žáků v náhradní rodinné péči, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, třídními učiteli a orgány státní správy a samosprávy ve věci ve věci náhradní rodinné péče 
 • Ve spolupráci s třídními učiteli pravidelně vyhodnocuje absenci žáků a řeší dle nastavených pravidel ve škole častou omluvenou nebo neomluvenou absenci žáků.
 • Připravuje, vede výchovné komise a eviduje zápisy z výchovných komisí.
 • Zpracovává a aktualizuje Plán práce výchovného poradce, který předkládá ředitelce školy.

 

 

Předkládá pedagogické radě informace o výsledcích přijímacího řízení, o závěrech z výchovných komisí, o dětech v náhradní rodinné péči, o řešení výchovných problémů s žáky nebo ve třídách, informuje o změnách v právních předpisech ve svěřené oblasti. Závěry zpracovává do výroční zprávy k 30.6.

 

Spolupracuje:

 • S metodičkou prevence konzultuje a navrhuje preventivní aktivity v oblasti prevence zneužívání návykových látek - spolu s ním sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další), navrhuje preventivní a intervenční opatření pro třídy dle potřeb klimatu tříd, konzultuje svůj postup s vedením školy.
 • Řeší závažné výchovné problémy ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení, s pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce.
 • Se speciální pedagožkou zajišťuje metodickou podporu výchovně vzdělávacích činností, strategií a postupů zaměřené na rozšiřování vědomostí a návyků žáků zaostávajících, sociálně znevýhodněných, žáků s poruchami učení nebo chování a žáků nadaných. Modeluje svými přístupy kvalitní výuku prostřednictvím individualizace.
 • S vedením školy se posílí v rámci rozšířeného vedení na tvorbě koncepce pedagogického rozvoje školy, metodické činnosti a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům.
 • S psycholožkou školy řeší individuální šetření a diagnostiku žáka k volbě povolání
  a individuální poradenství v této oblasti. Spolupracuje při integraci žáků s výchovnými problémy, ADHA, ADD.
 • S kariérní poradkyní plánuje a realizuje návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce, zajišťuje spolupráci s náborovými pracovníky středních škol a učilišť, příprava a realizace besed o nabídce středních škol  učilišť
  v prostorách základní školy i středních škol.

 

 

Jako standardní vykonává činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

 

Poradenské činnosti: Provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace a psychologických vyšetření.

 

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 1. a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním
  a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 2. b) individuální dotazníkové šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem a dalšími členy ŠPP),
 3. c) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
  (ve spolupráci s třídním učitelem),
 4. d) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

 

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. (ve spolupráci se speciální pedagožkou)
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a metodická péče a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

 

Dokumentace

O své činnosti vede dokumentaci podle vyhl.č. 72/2005 Sb. Vedení písemných záznamů umožňuje doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

 • Záznamy z jednání se žáky a se zákonnými zástupci
 • Záznamy z jednání výchovných komisí, zprávy z OSPOD, Policie ČR a jiných institucí
 • Záznamy o žácích v náhradní rodinné péči
 • Evidence a úspěšnost žáků při přijímacím řízení na SŠ

 

Vyhodnocování:

 • Zpracovává Plán práce výchovného poradce v daném školním roce k 30.9.
 • Vyhodnocuje činnost výchovného poradenství ve škole do výroční zprávy školy k 30.6.

 

 

Školní psycholožka

Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.

Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se

zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a

studentů. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

 

Diagnostika,  depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Spolupráce při depistáži specifických poruch učení v základní škole.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Spolupráce při péči o integrované žáky
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení...).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Spolupráce se členy ŠPP v rámci kariérového poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Spolupráce v rámci poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitelka, atd.).
 • Spolupráce s poradenskými službami mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.

 

 

Kariérní poradkyně

Vede žáky k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, o trhu práce, podporuje uvědomění si silných stránek a zájmů žáků, podporuje výběr dalšího studia s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje žáka k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

 • Aktivizace a podpora žáků k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • Realizace individuálního nebo skupinového poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy.
 • Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb žáků s využitím kariérové diagnostiky.
 • Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce.
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.
 • Organizace besed pro žáky s odborníky z praxe; organizace návštěv, workshopů a exkurzí ve firmách a organizacích. Zprostředkování praktických zkušeností pro žáky z oblasti trhu práce.
 • Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies