Zápisy do 1. tříd

4.3.2020 08:06 / Pavel Wojnar

Zápisy do 1. tříd probíhajíi v naší škole vzhledem k současné situaci okolo pandemie bezkontaktním způsobem.

Vybíráte školu pro svého budoucího prvňáčka? Klíčovou roli hraje, KDO dítě učí. V příštím školním roce 2020/21 budou naše nově zapsané prvňáčky učit paní učitelky Mgr. Klára Folwarczná a Mgr. Beata Pukowiecová. Uvažujete, do které školy zapsat své dítě?   Rodiče vybírají pro své dítě školu! Ptejte se, co vás zajímá! Zajímejte se o výuku!

Jak postupovat?

1) Stáhněte si z této stránky dole soubory s Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naši školu a se "Zápisovým archem". (Tyto dokumenty jsou ve wordu, pod nimi i v pdf a pod nimi ve starém wordu (1997 - 2003))

2) Tyto dva formuláře vyplní  zákonní zástupci dítěte.

3) Vytištěné a vyplněné  formuláře (a podepsané) co nejdříve (nejpozději do 30. dubna) vhodit do schránky u vchodu do školy od náměstíčka (s bowlingem), nebo je vyplnit a poslat mailem na adresu daniela.poddana@mendelova.cz nebo bohumil.zmrzlik@mendelova.cz. Své podpisy byste v tomto případě doplnili posléze, až bude škola otevřena.  Pokud disponujete datovou schránku a elektronickým podpisem, můžete tyto formuláře poslat jejím prostřednictvím. ID naší datové schránky je x86rahg.

(Rodičům, jejichž mailovou adresu máme k dispozici, budeme posílat formuláře k vyplnění i mailem.)

 

Kdo se zapisuje?

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Zapsat děti narozené v tomto období je povinnost vyplývající pro rodiče ze zákona. Platí i v současné době!

Prosíme o nové zapsání i dětí, které dostali vloni odklad. Jde o to, abychom s nimi mohli rovněž počítat!

 

 

Co naše škola nabízí?

Kvalitní výuku s důrazem na osobní rozvoj každého dítěte. Učíme děti efektivně komunikovat, spolupracovat s ostatními i řešit problémy. Cíleně rozvíjíme i další jejich kompetence potřebné pro úspěšný život ve 21. století. Naši žáci jsou od počátku vedeni k zodpovědnosti za své učení.

Zaměřujeme se na rozvoj čtenářských dovedností a moderní efektivní výuku matematiky. Od 1. třídy vyučujeme angličtinu. Naukové předměty učíme často prostřednictvím badatelsky orientované výuky. Nezapomínáme ani na další oblasti rozvoje našich žáků.

Kvalitní výuku zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, kteří díky desetiletému zapojení školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu, procházeli dlouhodobým tréninkem vedeným předními experty. V současnosti jsou mnozí z nich lektory, kdy předávají své bohaté pedagogické dovednosti kolegům z celé republiky.

Škola je výborně vybavená. Má spoustu moderně vybavených odborných učeben (dvě počítačové učebny, učebnu chemie a fyziky, učebnu přírodopisu, čtyři učebny cizích jazyků, hudebnu, učebnu výtvarné výchovy, žákovskou kuchyňku, keramickou dílnu, dílny a dvě tělocvičny). Kromě knih ve školní žákovské knihovně si žáci mohou půjčovat knihy ze svých třídních knihovniček. Ve všech učebnách je interaktivní tabule s počítačem připojeným na internet.

Samozřejmostí je školní družina (s kroužky flétniček a práce na tabletech) i školní jídelna (s výběrem ze dvou jídel čtyřikrát týdně).

Škola nabízí i množství zajímavých kroužků. Při škole působí mj. velmi úspěšný sportovní klub karate, který navštěvují chlapci i děvčata od 1. třídy. Pedagogové školy i Spolek rodičů a přátel školy organizují pro děti velkou škálu nejrůznějších aktivit.

O činnosti školy si můžete udělat obrázek na těchto našich webových stránkách, kde můžete najít mj. i náš celý školní vzdělávací program Učící se škola i nebývale pozitivní hodnocení ze strany České školní inspekce.

Jak je to s odkladem a s předčasným přijetím?

Zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí přiložit k formulářům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že v době karantény nepracují ani školská poradenská pracoviště, budeme - pokud prozatím tato doporučení k odkladu nemáte - hledat řešení. V takovém případě nám na zápisovém archu označte, že máte o odklad školní docházky zájem! Těmto rodičům posléze pošleme k vyplnění formulář Žádosti o odklad povinné školní docházky.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 2015, pak je nutné dodat navíc i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.